Comparative Islamic Studies, Vol 7, no 1-2 (2011)

Xinjiang as Portrayed in Qing’s Historical Gazetteers Housed at the Library of Congress

Anchi Hoh
Issued Date: 20 Sep 2012

Abstract


The author argues that to study the relationship between China and the Middle East it is unavoidable to form an understanding of the Xinjiang region as a bridge between the regions. Focusing on the expansion of China control of Xinjiang and the bordering regions of Central Asia during the Qianlong period (1736-95) and the signification of these regions from the 18th century to the present, this article demonstrates the fervent relationship between East Asia and the Middle East. Due to current political considerations, many contemporary studies focus only on the more recent separatist movements in the region and Xinjiang’s possible ties to terrorism. Hoh shows that it is essential to delve into the historical roots and landscape for any meaningful assessment of contemporary politics and society. Moreover, in dealing with the current Chinese government on Xinjiang related issues, it is imperative to study the relevant historical documents in order to form a full understanding of the current Chinese thinking. As an attempt to bridge this gap, this article emphasizes on Xinjiang’s regional development during the Qing dynasty, as well as the Qing’s attitude toward Xinjiang’s bordering countries in the historical Chinese documents.

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily represent those of the Library of Congress.

Download Media

PDF (Price: £17.50 )

DOI: 10.1558/cis.v7i1-2.23

References


Baidu Encyclopedia http://baike.baidu.com.Accessed 11 September, 2009.
Banskota, Mahesh, Karkai, Archana S., and Croon, Frank W. eds. Strategic Considerations on the Development of Central Asia. Urumqi: Council for Sustainable Development of Central Asia, 1999.
Cheng, Chongde, ed. Qing dai xi bu kai fa (清代西部开发). Shangxi: Shangxi gu ji chu ban she, 2002.
Chen, Guangyi. Zhongguo fang zhi xue shi (中国方志学史). Fu Zhou Shi: Fu jian ren min chu ban she, 1998.
Chen, Yanqi. “Jin dai xinjiang shi you gong ye de san ci sheng shuai” (近代新疆石油工业的三次盛衰). Xinjiang Petroleum Geology 19(1), (Feb. 1998): 81.
Chen, Yazhou. “Initial Discussion on Xu Song and His Xiyu Water Way (徐松及其”西域水道记”探析). Journal of Tarim University (塔里木大学学报) 19(1), (March, 2007): 38–42.
Chen, Yongling, ed. Min zu ci dian (民族词典). Shanghai: Shangahi ci shu chu ban she, 1987.
Cutler, Robert M. “Xinjiang – China’s Energy Gateway.” Asia Times (July 10, 2009). http://www.atimes.com/atimes/China_Business/KG10Cb01.html.
Accessed 24 September, 2009.
“Death Toll in Xinjiang Riot Rises to 140.”Xin hua wang. http://news.xinhuanet.com/english/2009-07/06/content_11661325.htm. Accessed 24 September, 2009.
Elliot, Mark C. The Manchu Way: the Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001.
Fan, Xiuwei, ed. Zhongguo bian jiang shi di gu ji ti jie (中国边疆史地古籍题解). Xinjiang: Xinjiang ren min chu ban she, 1995.
Gao, Wende, ed. Zhongguo shao shu min zu shi da ci dian (中国少数民族史大辞典). Jilin: Jilin jiao yu chu ban she, 1995.
Gao, Zhanxiang, ed. Zhongguo wen hua da bai ke quan shu: History (中国文化大百科全书, 上, 历史卷). Changchun: Changchun chu ban she, 1993.
Gu, Bao. Xinjiang li shi ren wu, 3 (新疆历史人物第三集). Xinjiang: Xinjiang ren min chu ban she, 1989.
Han, Chunxian. and Xiao, Ailing. “Tarim he xia you di qu jiao tong bian hua suo fan ying de li shi huan jing bian qian” (塔里木河下游地区交通变化所反映的历史环境变迁). The Silk Road 6(151), (2009): 81-86.
Han, Chunxian. and Xiong, Heigang. “Researching on Relationship of Human-Land Qitai Human Oasis Exploited in Xinjiang from the Middle of the 18th [Century],”Journal of Chinese Historical Geography 23(1), (Jan. 2008): 44–52.
Han, Delin. Gao, Zhigang. and Fan, Zili, eds. Xinjiang zi yuan you shi ji kai fa li yong (新疆资源优势及开发利用). Beijing: Shang wu yin shu guan, 2003.
Hou, De-ren. “Xinjiang tu zhi shi xue jia zhi lun xi” (新疆图志史学价值论析, An Analysis of the Historical Value of Records of Xinjiang Governing). Seeking Truth 31(5), (Sep. 2004): 114–120.
Huo, Youguang. “Brief History of Oil Development of Qing Dynasty in Yanchang County, Shannxi Province.”Journal of Northwest University 3(44), (1984): 107–109.
Hu, Shu Chao. The Development of the Chinese Collection in the Library of Congress. Boulder, CO: Westview Press, 1979.
Huang, Wei. Zhongguo di fang zhi ci dian (中国地方志词典). Hefei: Huang shan shu she, 1986.
Ji, Dachun. Xinjiang di fang zhi jian jie (新疆地方志简介). Jilin: Jilin shen tu shu guan xue hui, 1985.
Lee, Itamar Y. “Toward a Harmonious Western China: A Critical Review on Xibu Dakaifa and the Border Trade.” Journal of Middle East and Islamic Studies in Asia 3(3), (2009): 57–72.
Li, Qingling. “On Three Pinnacles of Development of Ancient Irrigation and Water Conservancy in Northwest Regions.”Journal of Northwest Normal University (Social Sciences) 44(3), (Sept. 2007): 95–100.
“The Investment of Irrigation and Water Conservancy Development in Northwest Areas of Ancient Times and Its Historical Experience.”Journal of Northwest Normal University (Social Sciences) 43(5), (Sept. 2006): 99–103.
“Xi bei gu dai nong tian shui li jian she de ji shu” (西北古代农田水利建设的技术). Journal of Gansu Lianhe University (Social Sciences) 22(4), (Sept. 2006): 1–4.
Li, Tie, ed. Zhong hua ye shi ci dian (中华野史辞典). Nanchang: Da xiang chu ban she, 1998.
Li, Xiaocong. A Descriptive Catalog of the Traditional Chinese Maps Collected in the Library of Congress. Beijing: Wenwu Publishing House, 2004.
Li, Yaru. “Qing Ren Qi Shi Yi Yu ‘Xiyu wen jian lu’” (清人七十一与西域闻见录, On Qi Shi Yi of the Qing Dynasty and His Notes in the Western Regions). Journal of Xinjiang University (Philosophy, Humanities & Social Sciences) 36(5), (Sept. 2008): 67–71.
Li, Zhongjun. and Shi, Baoheng. “A History of the Exploitation of Petroleum and Natural Gas in Xinjiang.”China Historical Materials of Science and Technology 11(3), (1990): 12–17.
Liu, Baohong. “Yuan su lian yu xinjiang shi you gong ye de fa zhan” (原苏联与新疆石油工业的发展). Xinjiang di fang zhi 2 (1997): 42–43.
Liu, Zhixiao. Weiwuer zu li shi shang bian (维吾尔族历史上编). Beijing: Minzu chu ban she, 1985.
Lu, Yuliang. “Song Yun, Qi Yunshi, he Xu Song dui xinjiang fang zhi shi ye de gong xian (松筠,祁韵士,和徐松对新疆方志事业的贡献).” Xinjiang di fang zhi 2 (1997): 51–55.
Ma, Dazheng.Zhongguo bian jiang yan jiu lun gao(中国边疆研究论稿). Harbin: Helongjiang jiao yu chu ban she, 2002.
Ma, Dazheng, ed. Zhongguo gu dai bian jiang zheng ce yan jiu (中国古代边疆政策研究). Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1988.
Ma, Dazheng. Li, Sheng. and Xu, Jianying, eds. Fenlan tan xian jia ma da han xinjiang kao cha yan jiu (芬兰探险家马达汉新疆考察研究). Harbin: Helongjiang jiao yu chu ban she, 2007.
Ma, Dazheng and Ma, Ruyan, eds. Qing dai bian jiang kai fa yan jiu (清代边疆开发研究). Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1990.
Ma, Dazheng and Ma, Yanru, eds. Qing dai de bian jiang zheng ce (清代的边疆政策). Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1994.
Ma, Junru, ed. Zhongguo dang dai si xiang bao ku (si) (中国当代思想宝库(四)). Beijing: Zhongguo jing ji chu ban she, 2000.
Millward, James A. Beyond the Pass: Economy, Ethnicity, and Empire in Qing Central Asia, 1759–1864. Stanford: Stanford University Press, 1998.
Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang. New York: Columbia University Press, 2007.
New Qing Imperial History: the making of Inner Asian Empire at Qing Chengde. London: Routledge, 2004.
Mu, Xianglin.Xinjiang min zu mao yi (新疆民族贸易). Beijing: Zhongguo shang ye chu ban she, 1993.
Neimenggu xin wen wang (内蒙古新闻网). http://culture.nmgnews.com.cn/system/2009/02/27/010185654.shtml. Accessed 13 August, 2009.
Pu, Kaifu. Zhu, Yifan. and Li, Xingli, eds. Xinjiang bai ke zhi shi ci dian (新疆百科知识辞典). Shanxi: Shanxi ren min chu can she, 2006.
Qi, Qingshun and Tian, Weijiang. Zhongguo li dai zhong yang wang chao zhi li xinjiang zheng ce yan jiu (中国历代中央王朝治理新疆政策研究). Xinjiang: Xinjiang ren min chu ban she, 2004.
Shen, Huisheng. “Qing zheng fu zai xinjiang jian sheng qian hou de yisilan jiao zheng ce” (清政府在新疆建生前后的伊斯兰教政策). Jin dai shi yan jiu (近代史研究) 6 (1996): 97-117.
Starr, S. Frederick, ed. Xinjiang: China’s Muslim Borderland. Armonk, NY and London: M. E. Sharpe, 2004.
Tayier, Adalaiti (阿达莱提 • 塔伊尔, as written in Chinese transliteration). “Xinjiang Kan Er Jing Yan Jiu Zong Shu” (新疆坎儿井研究综述). Xiyu yan jiu 1 (2007): 111–115.
Tian, Shang.“Qing dai xiyu de nong tian shui li” (清代西域的农田水利).Zhongguo li shi di li lun cong 4 (1989): 115–129.
Wang, Lianfang. “Xinjiang shi you gong ye ji ge li shi wen ti de kao ding” (新疆石油工业几个历史问题的考订). China Academic Journal (no date): 28–29.
“Xinjiang shi you shi liao kao xi” (新疆石油史料考析). Zi liao kao zheng (no date): 45–46.
Wang, Rufa. and Zhang, Mingguo. “Xi bei kai fa zhong de ‘shui ji shu’ zhuan yi yu wen hua mo ca yu si kao” (西北开发中的水技术转移与文化摩擦与思考).Journal of Kashgar Teachers College 28(1), (Jan. 2007): 20–25.
Wang, Zhiqiang. “‘Xiyu wen jian lu’ zhi ban ben zhu zhe kao shu ji shi liao jia zhi lun lue” (西域闻见录之版本著者考述及史料价值论略. A Study on the Editions and Author and Its [the] Historical Value of Xiyuwenjianlu).Journal of Yili Normal University (Social Science Edition) 1 (Mar. 2008): 30–36.
Xiaong, Hegang. Xinjiang zi yuan huan jing yu ke chi xu fa zhan (新疆资源环境与可持续发展). Urumqi: Xinjiang da xue chu ban she, 2001.
“Xinjiang cheng wei ge neng yuan ji tuan chan ye zhuan xing he xin neng yuan fa zhan de zhan lue ji di” (新疆成为各能源集团产业转型和新能源发展的战略基地). Zhongguo neng yuan bao (中国能源报) (Sept. 16, 2009).
“Xinjiang feng li fa dian qian jing guang kuo” (新疆风力发电前景广阔), Jing ji ri bao (经济日报) (Jan. 7, 2006).
Xinjiang xiang tu zhi gao (新疆乡土志稿). Beijing: Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1990.
Xue, Li, ed. Zhongguo si chou zhi lu ci dian (中国丝绸之路). Xinjiang: Xinjiang ren min chu ban she, 1994.
Yan, Cunting. “Cong ma da han xiyu kao cha ri ji 1906-1908 kan qing mo de xinjiang she hui (从马达汉西域考察日记 1906-1908 看清末的新疆社会).” Journal of Xinjiang Education Institute 23(4), (Dec., 2007): 5–10.
Yan, Pingdeng. Zhong hua gu di tu ji zhen (中华古地图集珍). Xian: Xian di tu chu ban she, 1995.
Yan, Su. Wang Shunan yu ‘xinjiang li su zhi (王树柟与新疆礼俗志). M.A. thesis, Beijing shi fan da xue, 2007.
Yu, Junsheng, ed. Xinjiang wen shi zi liao, v. 28, Liening de zhongguo wei shi li fuqing fang su ri ji (新疆文史资料第 28 辑列宁的中国卫士李富清访苏日记). Xinjiang: Xinjiang ren min chu ban she, 1995.
Zhan, Ziqing and Tian, Zebin, eds. Zhongguo gu dai shi (中国古代史,下). Beijing: Gao deng jiao yu chu ban she, 1986.
Zhao, Chuanren. Bao, Yanyi. and Ge, Zengfu (eds.). Zhongguo shu ming shi yi da ci dian (中国书名释义大词典). Shandong: Shandong you yi chu ban she, 2007.
Zhongguo xinjiang (中国新疆) http://www.chinaxinjiang.cn/xjgk/lswx/t20050924_255624.htm.Accessed 17 August, 2009.
Zhong hua wen shi gang (中华文史纲) http://www.historychina.net/cns/QSYJ/ZTYJ/BJYQY/09/14/2007/21223.html. Accessed 30 August, 2009.
Zhu, Jiele Zhu and Huang, Banghe, eds. Zhong wai guan xi shi xi dian (中外关系史辞典). Hubei ren min chu ban she, 1992.


Equinox Publishing Ltd - 415 The Workstation 15 Paternoster Row, Sheffield, S1 2BX United Kingdom
Telephone: +44 (0)114 221-0285 - Email: [email protected]

Privacy Policy